Fedra Sans

About

Fedra Sans humanises the communicated message and adds simple, informal elegance. It was designed to work equally well on paper and the computer screen.

PDF Specimen
Fedra Sans Family Overview
 • Light
  Light
 • Light Italic
  Light Italic
 • Book
  Book
 • Book Italic
  Book Italic
 • Demi
  Demi
 • Demi Italic
  Demi Italic
 • Medium
  Medium
 • Medium Italic
  Medium Italic
 • Bold
  Bold
 • Bold Italic
  Bold Italic
LightBuy
ᐋᒻᓱᕐᑖᒻ
Light ItalicBuy
ᐹᓐᒐᓗᐊᕐ
BookBuy
ᑰᐸᓐᓵᒐᓐ
Book ItalicBuy
ᑕᒫᔅᑲᔅ
DemiBuy
ᐃᑕᓐᐳᕋ
Demi ItalicBuy
ᕗᐊᑕᓕᓴ
MediumBuy
ᒍᐊᖕᑦᓴᐅ
Medium ItalicBuy
ᓵᖕ ᑳᖕ
BoldBuy
ᐃᔅᑕᓐᐳᓪ
Bold ItalicBuy
ᔨᕈᓴᓚᒻ
BoldBuy
ᓄᑖᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐅᖃᐅᓯᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᖁᔭᕐᔪᐊᖅ ᐃᓕᓴᖅᓯᓯᒪᕗᖅ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᖃᐅᓯᖓᓂᒃ (ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓄᐃᓐᓇᖅᑐᓐ), ᖃᓪᓗᓈᑦ ᐅᐃᕖᓪᓗ ᐅᖃᐅᓯᖏᓐᓂᒃ, ᓄᓇᕗᑦ ᐃᓗᐊᓂ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓯᒪᓪᓗᑎᒃ ᐅᖃᐅᓯᕆᔭᐅᓪᓗᑎᒃ. ᐃᓄᐃᑦ ᐅᖃᐅᓯᖓᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᖃᐅᓯᖓᑦ ᑕᒪᒃᑮᖑᕗᑦ ᐃᓄᐃᓐᓇᖅᑐᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ. ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᓄᐃᑦ ᒪᕐᕈᐃᖕᓂᒃ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᑎᑎᕋᐅᓰᖕᓂᑦ ᐊᑐᖅᐳᑦ: ᖃᓕᐅᔮᖅᐸᐃᑦ (ᖃᓪᓗᓈᑦ ᑎᑎᕋᐅᓯᖏᓐᓂᒃ ᐊᑐᖅᑐᑦ) ᐊᒻᒪᓗ ᖃᓂᐅᔮᖅᐸᐃᑦ (ᐃᓄᐃᑦ ᑎᑎᕋᐅᓯᖏᓐᓂᒃ ᐊᑐᖅᑐᑦ). ᐊᒥᓱᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᐅᖃᓪᓚᓲᑦ ᓇᖕᒥᓂᖅ ᐅᖃᐅᓯᕐᒥᓂᒃ ᑎᑎᕋᓕᕌᖓᒥᒃ ᖃᓂᐅᔮᖅᐸᐃᑦ ᑎᑎᕋᐅᓯᖏᓐᓂᒃ ᐊᑐᖃᑦᑕᖅᑐᑦ. ᐃᓄᐃᑦ ᑎᑎᕋᐅᓯᖏᑦᑕ ᑎᑎᕋᑯᓗᖏᑦ 60-ᖏᓐᓃᑉᐳᑦ, ᐅᓄᖅᑐᓪᓗ ᐊᑕᐅᓯᐅᓐᖏᑦᑐᓂᒃ ᖃᓂᐅᑉ ᐅᖃᖅᐸᓪᓕᐊᔭᖏᓐᓂᒃ ᐊᑕᐅᓯᕐᒥᒃ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᕐᒥᒃ ᐊᑐᖅᖢᑎᒃ. ᑕᐃᒪᐃᓐᓂᖓᓄᑦ “NU” ᖃᓕᐅᔮᖅᐸᐃᑦ ᑎᑎᕋᐅᓯᖏᑦ ᐊᑐᕐᓗᒋᑦ ᑕᐃᒪᓐᓇ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᓇᔭᖅᐳᖅ, ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᖑᑐᐃᓐᓇᖅᑎᓪᓗᒍ. ᖃᓂᐅᔮᖅᐸᐃᑦ ᑎᑎᕋᐅᓯᖏᑦ ᐊᑐᖅᐳᑦ ᖃᓪᓗᓈᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑎᑎᖅᑲᖏᓐᓂᒃ. ᐊᒥᓱᑦ ᖃᓂᐅᔮᖅᐸᐃᓂᒃ ᐊᑐᓲᑦ ᑎᑎᕋᕈᓐᓇᕆᕗᑦ ᖃᓕᐅᔮᖅᐸᐃᑎᑐᑦ, ᐱᓗᐊᕐᓗᒋᑦ ᑎᑎᕋᓕᕌᖓᒥᒃ ᖃᕆᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᓯᖏᓐᓂᒃ ᐱᓕᕆᐊᖃᓕᕌᖓᒥᒃ ᖃᕆᓴᐅᔭᒃᑰᖅᑐᓂᒃ. ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᖃᕆᓴᐅᔭᖁᑎᖏᑦ ᐋᖅᑭᒃᑕᐅᓯᒪᕗᑦ ᖃᓂᐅᔮᖅᐸᐃᑎᑐᑦ ᑎᑎᕋᕈᑕᐅᔪᓐᓇᕐᓂᐊᕐᒪᑕ. ᐃᓄᐃᓐᓇᖅᑐᑦ ᐅᖃᐅᓯᓖᑦ ᑎᑎᕋᐅᓯᖃᖅᐳᑦ ᖃᓪᓗᓈᑦ ᑎᑎᕋᕈᓯᖏᓐᓂᒃ ᒪᓕᒃᖢᑎᒃ. 2006-ᒥ ᑐᑭᓯᓇᓱᖕᓂᖃᖅᖢᑎᒃ ᐊᐱᖅᓱᑲᑕᖕᓂᖃᖅᑎᓪᓗᒋᑦ, 64 ᐳᓴᓐᑎᖏᓐᓃᑦᑐᑦ ᑭᐅᔪᑦ ᐅᖃᓚᐅᖅᓯᒪᔪᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᖃᐅᓯᖏᓐᓂᒃ ᐊᑐᖃᑦᑕᕐᓂᕋᖅᖢᑎᒃ ᐊᖏᕐᕋᒥ, ᐅᖃᐅᓯᕐᖓᐅᑎᖃᖅᑐᑦ ᓄᓇᕗᓕᒫᒥ 83 ᐳᓴᓐᑎᖏᓐᓃᒃᑲᓗᐊᖅᑎᓪᓗᒋᑦ. ᑕᐃᒪᐃᓕᖓᑎᓪᓗᒍ ᐊᕐᕌᒍᑦ ᖁᓕᑦ ᐃᓗᐊᓂ 12 ᐳᓴᓐᑎᒦᑦᑐᑦ ᐅᖃᐅᓯᕐᖓᐅᑎᒥᖕᓂᒃ ᐊᑐᖃᑦᑕᕈᓐᓃᖅᑐᑦ. ᑕᐃᒪᐃᓕᖓᔾᔪᑎᖃᖅᐳᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐅᑭᐅᑭᑦᑐᑦ ᐅᓄᕐᓂᖅᐹᖑᖕᒪᑕ, 2006-ᒥ ᐊᕐᕌᒎᖃᖅᑐᑦ 23.1-ᓂᒃ ᐅᓄᕐᓂᖅᐹᖑᓚᐅᖅᖢᑎᒃ, ᑲᓇᑕᒥᓗ ᐅᓄᕐᓂᖅᐹᑦ 39.5-ᓄᑦ ᐊᕐᕌᒍᖏᑦ ᐋᖅᑭᒃᑕᐅᓯᒪᓪᓗᑎᒃ. 2006-ᒥ ᑐᑭᓯᓇᓱᖕᓂᖃᖅᖢᑎᒃ ᐊᐱᖅᓱᑲᑕᖕᓂᖃᖅᑎᓪᓗᒋᑦ, 420-ᐅᓚᐅᖅᐳᑦ ᐅᐃᕖᑦ ᐅᖃᐅᓯᖓᓐᓂᒃ ᐅᖃᐅᓯᕐᖓᐅᑎᓖᑦ, ᐊᒻᒪᓗ 1,200-ᖑᓂᕋᖅᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᐅᐃᕖᑦ ᐅᖃᐅᓯᖓᓐᓂᒃ ᐊᑐᖃᑦᑕᖅᑐᑦ. ᓄᓇᕗᒻᒥ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᑐᑦᑕᕐᕕᖓᓐᓂ ᐃᖃᓗᖕᓂ, ᐅᐃᕖᑦ ᐅᓄᖅᑐᕐᔪᐊᒻᒪᕆᐊᓗᐃᑦ ᐅᖃᐅᓯᕐᒥᖕᓂᒃ ᐊᑐᖅᑐᑦ. ᐃᖃᓗᖕᓂ, ᑕᒫᓂ 800-ᖏᓐᓃᑦᑐᑦ ᐅᐃᕖᑎᑐᑦ ᐅᖃᕈᓐᓇᕐᓂᖃᓚᐅᖅᑐᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐊᒥᓲᓪᓗᑎᒃ ᐅᐃᕖᑦ ᐃᓄᖕᓂᒃ ᓄᓕᐊᖅᑖᖅᓯᒪᔪᑦ ᐅᐃᑖᖅᓯᒪᔪᓪᓘᓐᓃᑦ. ᐅᐃᕖᑎᑐᑦ ᐅᖃᐅᓯᕐᒥᒃ ᐊᑐᖅᑐᑦ ᓇᖕᒥᓂᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᓖᑦ, ᐸᐃᕆᕕᓖᑦ, ᓈᓚᐅᑎᖃᕐᕕᓖᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓕᖅᑯᓯᓕᕆᕕᖃᖅᖢᑎᒃ ᖃᐅᑕᒫᖅ ᒪᑐᐃᖏᓐᓇᖃᑦᑕᖅᑐᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᓄᐃᓕᐅᖅᑎᑦᑎᕈᓅᔭᖃᑦᑕᖅᖢᑎᒃ ᐊᕐᕌᒎ ᐃᓗᐊᓂ. ᖃᓪᓗᓈᑦ ᐅᖃᐅᓯᖓᑦ ᐊᒃᓱᐊᓗᒃ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᖅ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᔪᓂ ᑐᑦᑕᕐᕕᒋᔭᐅᔪᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐊᖏᓂᖅᓴᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᒪᓕᒐᖅᑎᒍᑦ ᐅᖃᖅᓯᒪᔪᖅᑕᖃᓐᖏᒃᑲᓗᐊᖅᖢᓂ ᐊᑐᖅᑕᐅᓂᖅᐹᖑᓪᓗᓂ ᒐᕙᒪᐃᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓴᓇᕖᑦ ᐃᓗᐊᓂ.
BookBuy
ᓄᑖᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐅᖃᐅᓯᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᖁᔭᕐᔪᐊᖅ ᐃᓕᓴᖅᓯᓯᒪᕗᖅ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᖃᐅᓯᖓᓂᒃ (ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓄᐃᓐᓇᖅᑐᓐ), ᖃᓪᓗᓈᑦ ᐅᐃᕖᓪᓗ ᐅᖃᐅᓯᖏᓐᓂᒃ, ᓄᓇᕗᑦ ᐃᓗᐊᓂ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓯᒪᓪᓗᑎᒃ ᐅᖃᐅᓯᕆᔭᐅᓪᓗᑎᒃ. ᐃᓄᐃᑦ ᐅᖃᐅᓯᖓᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᖃᐅᓯᖓᑦ ᑕᒪᒃᑮᖑᕗᑦ ᐃᓄᐃᓐᓇᖅᑐᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ. ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᓄᐃᑦ ᒪᕐᕈᐃᖕᓂᒃ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᑎᑎᕋᐅᓰᖕᓂᑦ ᐊᑐᖅᐳᑦ: ᖃᓕᐅᔮᖅᐸᐃᑦ (ᖃᓪᓗᓈᑦ ᑎᑎᕋᐅᓯᖏᓐᓂᒃ ᐊᑐᖅᑐᑦ) ᐊᒻᒪᓗ ᖃᓂᐅᔮᖅᐸᐃᑦ (ᐃᓄᐃᑦ ᑎᑎᕋᐅᓯᖏᓐᓂᒃ ᐊᑐᖅᑐᑦ). ᐊᒥᓱᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᐅᖃᓪᓚᓲᑦ ᓇᖕᒥᓂᖅ ᐅᖃᐅᓯᕐᒥᓂᒃ ᑎᑎᕋᓕᕌᖓᒥᒃ ᖃᓂᐅᔮᖅᐸᐃᑦ ᑎᑎᕋᐅᓯᖏᓐᓂᒃ ᐊᑐᖃᑦᑕᖅᑐᑦ. ᐃᓄᐃᑦ ᑎᑎᕋᐅᓯᖏᑦᑕ ᑎᑎᕋᑯᓗᖏᑦ 60-ᖏᓐᓃᑉᐳᑦ, ᐅᓄᖅᑐᓪᓗ ᐊᑕᐅᓯᐅᓐᖏᑦᑐᓂᒃ ᖃᓂᐅᑉ ᐅᖃᖅᐸᓪᓕᐊᔭᖏᓐᓂᒃ ᐊᑕᐅᓯᕐᒥᒃ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᕐᒥᒃ ᐊᑐᖅᖢᑎᒃ. ᑕᐃᒪᐃᓐᓂᖓᓄᑦ “NU” ᖃᓕᐅᔮᖅᐸᐃᑦ ᑎᑎᕋᐅᓯᖏᑦ ᐊᑐᕐᓗᒋᑦ ᑕᐃᒪᓐᓇ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᓇᔭᖅᐳᖅ, ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᖑᑐᐃᓐᓇᖅᑎᓪᓗᒍ. ᖃᓂᐅᔮᖅᐸᐃᑦ ᑎᑎᕋᐅᓯᖏᑦ ᐊᑐᖅᐳᑦ ᖃᓪᓗᓈᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑎᑎᖅᑲᖏᓐᓂᒃ. ᐊᒥᓱᑦ ᖃᓂᐅᔮᖅᐸᐃᓂᒃ ᐊᑐᓲᑦ ᑎᑎᕋᕈᓐᓇᕆᕗᑦ ᖃᓕᐅᔮᖅᐸᐃᑎᑐᑦ, ᐱᓗᐊᕐᓗᒋᑦ ᑎᑎᕋᓕᕌᖓᒥᒃ ᖃᕆᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᓯᖏᓐᓂᒃ ᐱᓕᕆᐊᖃᓕᕌᖓᒥᒃ ᖃᕆᓴᐅᔭᒃᑰᖅᑐᓂᒃ. ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᖃᕆᓴᐅᔭᖁᑎᖏᑦ ᐋᖅᑭᒃᑕᐅᓯᒪᕗᑦ ᖃᓂᐅᔮᖅᐸᐃᑎᑐᑦ ᑎᑎᕋᕈᑕᐅᔪᓐᓇᕐᓂᐊᕐᒪᑕ. ᐃᓄᐃᓐᓇᖅᑐᑦ ᐅᖃᐅᓯᓖᑦ ᑎᑎᕋᐅᓯᖃᖅᐳᑦ ᖃᓪᓗᓈᑦ ᑎᑎᕋᕈᓯᖏᓐᓂᒃ ᒪᓕᒃᖢᑎᒃ. 2006-ᒥ ᑐᑭᓯᓇᓱᖕᓂᖃᖅᖢᑎᒃ ᐊᐱᖅᓱᑲᑕᖕᓂᖃᖅᑎᓪᓗᒋᑦ, 64 ᐳᓴᓐᑎᖏᓐᓃᑦᑐᑦ ᑭᐅᔪᑦ ᐅᖃᓚᐅᖅᓯᒪᔪᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᖃᐅᓯᖏᓐᓂᒃ ᐊᑐᖃᑦᑕᕐᓂᕋᖅᖢᑎᒃ ᐊᖏᕐᕋᒥ, ᐅᖃᐅᓯᕐᖓᐅᑎᖃᖅᑐᑦ ᓄᓇᕗᓕᒫᒥ 83 ᐳᓴᓐᑎᖏᓐᓃᒃᑲᓗᐊᖅᑎᓪᓗᒋᑦ. ᑕᐃᒪᐃᓕᖓᑎᓪᓗᒍ ᐊᕐᕌᒍᑦ ᖁᓕᑦ ᐃᓗᐊᓂ 12 ᐳᓴᓐᑎᒦᑦᑐᑦ ᐅᖃᐅᓯᕐᖓᐅᑎᒥᖕᓂᒃ ᐊᑐᖃᑦᑕᕈᓐᓃᖅᑐᑦ. ᑕᐃᒪᐃᓕᖓᔾᔪᑎᖃᖅᐳᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐅᑭᐅᑭᑦᑐᑦ ᐅᓄᕐᓂᖅᐹᖑᖕᒪᑕ, 2006-ᒥ ᐊᕐᕌᒎᖃᖅᑐᑦ 23.1-ᓂᒃ ᐅᓄᕐᓂᖅᐹᖑᓚᐅᖅᖢᑎᒃ, ᑲᓇᑕᒥᓗ ᐅᓄᕐᓂᖅᐹᑦ 39.5-ᓄᑦ ᐊᕐᕌᒍᖏᑦ ᐋᖅᑭᒃᑕᐅᓯᒪᓪᓗᑎᒃ. 2006-ᒥ ᑐᑭᓯᓇᓱᖕᓂᖃᖅᖢᑎᒃ ᐊᐱᖅᓱᑲᑕᖕᓂᖃᖅᑎᓪᓗᒋᑦ, 420-ᐅᓚᐅᖅᐳᑦ ᐅᐃᕖᑦ ᐅᖃᐅᓯᖓᓐᓂᒃ ᐅᖃᐅᓯᕐᖓᐅᑎᓖᑦ, ᐊᒻᒪᓗ 1,200-ᖑᓂᕋᖅᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᐅᐃᕖᑦ ᐅᖃᐅᓯᖓᓐᓂᒃ ᐊᑐᖃᑦᑕᖅᑐᑦ. ᓄᓇᕗᒻᒥ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᑐᑦᑕᕐᕕᖓᓐᓂ ᐃᖃᓗᖕᓂ, ᐅᐃᕖᑦ ᐅᓄᖅᑐᕐᔪᐊᒻᒪᕆᐊᓗᐃᑦ ᐅᖃᐅᓯᕐᒥᖕᓂᒃ ᐊᑐᖅᑐᑦ. ᐃᖃᓗᖕᓂ, ᑕᒫᓂ 800-ᖏᓐᓃᑦᑐᑦ ᐅᐃᕖᑎᑐᑦ ᐅᖃᕈᓐᓇᕐᓂᖃᓚᐅᖅᑐᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐊᒥᓲᓪᓗᑎᒃ ᐅᐃᕖᑦ ᐃᓄᖕᓂᒃ ᓄᓕᐊᖅᑖᖅᓯᒪᔪᑦ ᐅᐃᑖᖅᓯᒪᔪᓪᓘᓐᓃᑦ. ᐅᐃᕖᑎᑐᑦ ᐅᖃᐅᓯᕐᒥᒃ ᐊᑐᖅᑐᑦ ᓇᖕᒥᓂᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᓖᑦ, ᐸᐃᕆᕕᓖᑦ, ᓈᓚᐅᑎᖃᕐᕕᓖᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓕᖅᑯᓯᓕᕆᕕᖃᖅᖢᑎᒃ ᖃᐅᑕᒫᖅ ᒪᑐᐃᖏᓐᓇᖃᑦᑕᖅᑐᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᓄᐃᓕᐅᖅᑎᑦᑎᕈᓅᔭᖃᑦᑕᖅᖢᑎᒃ ᐊᕐᕌᒎ ᐃᓗᐊᓂ. ᖃᓪᓗᓈᑦ ᐅᖃᐅᓯᖓᑦ ᐊᒃᓱᐊᓗᒃ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᖅ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᔪᓂ ᑐᑦᑕᕐᕕᒋᔭᐅᔪᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐊᖏᓂᖅᓴᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᒪᓕᒐᖅᑎᒍᑦ ᐅᖃᖅᓯᒪᔪᖅᑕᖃᓐᖏᒃᑲᓗᐊᖅᖢᓂ ᐊᑐᖅᑕᐅᓂᖅᐹᖑᓪᓗᓂ ᒐᕙᒪᐃᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓴᓇᕖᑦ ᐃᓗᐊᓂ.
Fedra Sans In Use